ترجيحاً از شماره حساب بانك ملت استفاده نماييد
شماره حساب بانك ملت

شماره حساب جام بانك ملت

شماره حساب :۵۵۱۱۲۱۰۵۱۵

شماره كارت:۶۱۰۴۳۳۷۸۷۸۱۳۰۶۱۴

بنام  آقاي  حسين شاه علي

 

شماره حساب بانك صادرات

شماره حساب سپهر بانك صادرات

شماره حساب : ———–

شماره كارت: ———–

بنام  آقاي  حسين شاه علي