در اين نوع ارسال شما مي توانيد پيام مورد نظر خود را به يك منطقه و يا شهر بر اساس آنتن و دكل ايرانسل در همان محدوده ارسال نماييد. از مزاياي اين روش ارسال پيام به شماره هاي فعال و موجود در منطقه مي باشد و از معايب اين روش عدم ارائه دليوري به مشتري از طرف شركت ايرانسل مي باشد. هزينه ارسال در اين روش ۹۷ ريال به علاوه ۹ درصد ماليات ارزش افزوده  مي باشد . حداقل ميزان سفارش ارسال ۵۰۰۰۰  هزار شماره مي باشد و اگر شهري كمتر از اين تعداد باشد ، اين محدوديت اعمال نميگردد . كليه سفارشات مستقيماً توسط خود شركت ايرانسل انجام ميگيرد.

ارسال از دكل ايرانسل

جهت سفارش ابتدا محل مورد نظر خود را انتخاب و فرم درخواست ارسال را از داخل سامانه پیامکی، تا قبل از ساعت ۱۳  ارسال نماييد.