سامانه پیامک

سامانه پیامک چیست؟ مت مکونن خالق پیامک است. وی ایدهٔ ارسال پیامک از طریق موبایل را مطرح کرد. «م...