تعرفه ها بر اساس میزان خرید ریالی و انتخاب نوع اپراتور می باشد. ماليات ارزش بر افزوده دريافت نميگردد

تعرفه

خريد اعتبار از

ريال

خريد اعتبار تا

ريال

تعرفه ارسال از

۳۰۰۰

تعرفه ارسال از

۲۰۰۰

تعرفه ارسال از

۱۰۰۰

تعرفه ارسال از

۵۰۰۰

تعرفه ارسال از

۰۲۱

تعرفه يك۱ ريال۶۹۹٫۹۹۰۱۶۹ ريالبزودي۱۶۹ ريال۱۴۸ ريال۱۶۹ ريال
تعرفه دو۷۰۰٫۰۰۰۱٫۳۹۹٫۹۹۰۱۶۷ ريالبزودي۱۶۷ ريال۱۴۶ ريال۱۶۷ ريال
تعرفه سه۱٫۴۰۰٫۰۰۰۴٫۹۹۹٫۹۹۰۱۵۵ ريالبزودي۱۵۵ ريال۱۴۴ ريال۱۵۵ ريال
تعرفه چهار۵٫۰۰۰٫۰۰۰۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۵۲ ريالبزودي۱۵۲ ريال۱۴۲ ريال۱۵۲ ريال
تعرفه پنج۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۵۰ ريالبزودي۱۵۰ ريال۱۴۳ ريال۱۵۰ ريال
تعرفه شش۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۳۴٫۹۹۹٫۹۹۰۱۴۹ ريالبزودي۱۴۹ ريال۱۴۱ ريال۱۴۹ ريال
تعرفه هفت۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰۴۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۴۶ ريالبزودي۱۴۶ ريال۱۳۹ ريال۱۵۶ ريال
تعرفه هشت۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۶۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۴۲ ريالبزودي۱۴۲ ريال۱۳۵ ريال۱۴۲ ريال
تعرفه نه۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۹۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۳۹ ريالبزودي۱۳۹ ريال۱۳۱ ريال۱۳۹ ريال
تعرفه ده۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۳۸ ريالبزودي۱۳۸ ريال۱۳۰ ريال۱۳۸ ريال
تعرفه يازده۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۹٫۹۹۹٫۹۹۰۱۳۷ ريالبزودي۱۳۷ريال۱۲۹ ريال۱۳۷ ريال
تعرفه دوازده۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰به بالا۱۳۵ ريالبزودي۱۳۵ ريال۱۲۸ ريال۱۳۵ ريال

تعرفه هاي فوق بر اساس هر پیامک فارسی ۷۰ کاراکتر و هر پیامک لاتین ۱۶۰ کاراکتر می باشد ، البته تعداد کاراکتر پیامک در صفحه های دوم و سوم پیامک کمی متغییر می باشد ، اما طبق استانداردهای مخابراتی می باشد .

پيامك فارسي
تعرفه هاي اعلامي ، مبلغ تمام شده هر پيامك مي باشد و تا زمان صدور فاكتور رسمي ، ماليات بر ارزش افزوده دريافت نميگردد.