ارسال با نام تجاري

ارسال پیام با نام تجاری

ارسال با نام تجاری

در ارسال با نام تجاري به جاي اينكه پيام هاي شما از يك شماره اختصاصي ارسال گردد ، از نام و برند تجاري شما پيام ارسال ميگردد و مخاطبين شما در موبايل خود در قسمت شماره فرستنده ، نام تجاري شما را روئيت مي كند.
جهت ثبت نام تجاري ، فقط شركتهاي معتبر و ارگانهاي دولتي و بانكها مي توانند درخواست دهند . تاييده درخواست بر عهده شركت ارتباطات سيار ( همراه اول) بوده و معمولاً شركتهاي بزرگ و ارگانهاي دولتي موردتاييد قرار ميگيرند.
نام هاي تجاري قابليت دريافت پيامك را ندارند و تاييد و ثبت آن بين ۱ تا ۴ هفته زمان ميبرد . هزینه فعالسازی ارسال با نام تجاری ، ماهانه ۱2 میلیون تومان می باشد که مالیات بر ارزش افزوده نیز به این مبلغ اضافه می گردد .
جهت ثبت ارسال با نام تجاري درخواست مكتوب خود را به ايميل: ictiran.ir@gmail.com ارسال نماييد.

shadow
نام تجاری
shadow